ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 3-10-2019 , ಪುಟ 3

ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 3-10-2019 , ಪುಟ 3

Leave a Reply