ಯೋಧರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 19-4-2019 , ಪುಟ 2

ಯೋಧರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 19-4-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply