ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ, ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂತಸ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29-8-2017 , ಪುಟ 2

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ, ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂತಸ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 29-8-2017 , ಪುಟ 2

Leave a Reply