ಯಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ
ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ 13-04-2016 , ಪುಟ 2

ಯಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ

ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ 13-04-2016 ,  ಪುಟ 2
ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ 13-04-2016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply