ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೆವತ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೆವತ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ

Leave a Reply