ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಸಿಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 27-9-2017 , ಪುಟ 4

ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಸಿಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 27-9-2017 , ಪುಟ 4

Leave a Reply