ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

BSY at Yadagiri 1

BSY at Yadagiri 2

Leave a Reply