ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 30-12-2017 , ಪುಟ 3 2

ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 30-12-2017 , ಪುಟ 3 2

Leave a Reply