ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಚಂದ್ರಯಾನ’ , ‘ಮಂಗಳಯಾನ’ ಯೋಜನೆ

ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಚಂದ್ರಯಾನ’ , ‘ಮಂಗಳಯಾನ’ ಯೋಜನೆ

STOK 26-10-2015 Page 5
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 26-10-2015, ಪುಟ 

Leave a Reply