‘ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೇ ಶ್ರಮಿಸಿ ಪಕ್ಷ 150 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ’
ಉದಯವಾಣಿ 28-8-2019 , ಪುಟ 7

‘ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೇ ಶ್ರಮಿಸಿ ಪಕ್ಷ 150 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ’

ಉದಯವಾಣಿ 28-8-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply