ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ವಿಜಯವಾಣಿ 22-5-2018 , ಪುಟ 6

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ವಿಜಯವಾಣಿ 22-5-2018 , ಪುಟ 6

Leave a Reply