ವಿಪ್ ಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 24-7-2019 ,ಪುಟ 7

ವಿಪ್ ಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 24-7-2019 ,ಪುಟ 7

Leave a Reply