ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಬರ ಇಲ್ಲ – ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 11-9-2015 ಪುಟ 1

ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಬರ ಇಲ್ಲ – ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕಿಡಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 11-9-2015 ಪುಟ  1
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 11-9-2015 ಪುಟ 1

Leave a Reply