ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ.

BSY @ Vidhana Soudha

Leave a Reply