ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 29-5-2019 , ಪುಟ 12

ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 29-5-2019 , ಪುಟ 12

Leave a Reply