ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಮ೦ಜುನಾಥ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅ೦ತಿಮ ನಮನ