ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 15-05-2012, ಪುಟ 11

ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 15-05-2012, ಪುಟ 11

Leave a Reply