ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 7-9-2019 ಪುಟ , 3

ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 7-9-2019 ಪುಟ , 3

Leave a Reply