‘ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20-5-2017, ಪುಟ 12