ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಹೇಳಿಕೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 25-3-2017 , ಪುಟ 8