ಉ.ಕ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 30-7-2019 , ಪುಟ 6

ಉ.ಕ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 30-7-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply