ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು

Leave a Reply