‘ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ’
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 22-2-2018 , ಪುಟ 3

‘ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ’

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 22-2-2018 , ಪುಟ 3

Leave a Reply