ತೋರಿಸಿದ್ದು ಭರವಸೆಯ ಬೆಟ್ಟ, ಜನರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ ಕಷ್ಟ!
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-4-2017 , ಪುಟ 7

ತೋರಿಸಿದ್ದು ಭರವಸೆಯ ಬೆಟ್ಟ, ಜನರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ ಕಷ್ಟ!

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-4-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply