ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ 8 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 4-11-2016 , ಪುಟ 4

ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ 8 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 4-11-2016 , ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 4-11-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply