ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದರು ವಿಶ್ವಸಮತಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-7-2019 , ಪುಟ 6

ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದರು ವಿಶ್ವಸಮತಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 16-7-2019 , ಪುಟ 6

Leave a Reply