ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ‘ಬಡಿಗೆಯೇಟು’!
ಉದಯವಾಣಿ 4-9-2015 ಪುಟ 7

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ‘ಬಡಿಗೆಯೇಟು’!

ಉದಯವಾಣಿ 4-9-2015 ಪುಟ 7
ಉದಯವಾಣಿ 4-9-2015 ಪುಟ 7

Leave a Reply