ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಪಲ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-12-2013, ಪುಟ 9

ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಪಲ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 18-12-2013, ಪುಟ 9

Leave a Reply