ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2019 , ಪುಟ 7

ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 30-11-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply