ಕೌಶಲ್ಯಾಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 25-9-2019 , ಪುಟ 4

ಕೌಶಲ್ಯಾಧರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 25-9-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply