ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ

BSY @ Theerthahalli 1

BSY @ Theerthahalli 2

Leave a Reply