ಯುಎನ್ಐ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥ- ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-9-2019 , ಪುಟ 2

ಯುಎನ್ಐ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥ- ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 27-9-2019 , ಪುಟ 2

Leave a Reply