‘ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವು ಕಷ್ಟ’
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 6-2-2020 , ಪುಟ 1

‘ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವು ಕಷ್ಟ’

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 6-2-2020 , ಪುಟ 1

Leave a Reply