ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.20 ಹೆಚ್ಚಳ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-9-2019 , ಪುಟ 8

ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.20 ಹೆಚ್ಚಳ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 12-9-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply