ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದು
ವಿಜಯವಾಣಿ 12-8-2018 , ಪುಟ 6

ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದು

ವಿಜಯವಾಣಿ 12-8-2018 , ಪುಟ 6

Leave a Reply