ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಆರ್ ನ ಕೇ೦ದ್ರೀಯ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಆರ್ ನ ಕೇ೦ದ್ರೀಯ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply