ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೂ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-8-2019 , ಪುಟ 4

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೂ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ವಿಶ್ವವಾಣಿ 12-8-2019 , ಪುಟ 4

Leave a Reply