ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಬಂಧಿಸಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸವಾಲು

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 14-7-2017 , ಪುಟ 8