ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ದಲಿತ ಪರಂರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 6-6-2019 , ಪುಟ 7

ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ದಲಿತ ಪರಂರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 6-6-2019 , ಪುಟ 7

Leave a Reply