ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

Continue Reading ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ