ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ವರದಿ

Continue Reading ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ