ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರೆ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

Continue Reading ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರೆ