ನವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವರದಿ

Continue Reading ನವ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಿ ಎಂ