ಸವದತ್ತಿ ಬಳಿ ಬಲಕಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಹೊಸದಿಗಂತ ವರದಿ

Continue Reading ಸವದತ್ತಿ ಬಳಿ ಬಲಕಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ