ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ 1.71 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ
ಈ ಸಂಜೆ 25-10-2019 , ಪುಟ 1

ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ 1.71 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ

Continue Reading ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ 1.71 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ