ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ  ವರದಿ

Continue Reading ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ ಎಂ