ಸ್ವಂತದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 15-04-2016 , ಪುಟ 4

ಸ್ವಂತದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ  15-04-2016 , ಪುಟ 4
ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 15-04-2016 , ಪುಟ 4

Leave a Reply