ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವೆ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 4-1-2018 , ಪುಟ 8

ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 4-1-2018 , ಪುಟ 8

Leave a Reply