ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಉದ್ಘಾಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧುರೀಣ ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಶೆಕರನ್
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-10-2012, ಪುಟ 5

ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಉದ್ಘಾಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧುರೀಣ ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಶೆಕರನ್

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 12-10-2012, ಪುಟ 5

Leave a Reply