ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬರೀ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 10-7-2018 , ಪುಟ 6

ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬರೀ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 10-7-2018 , ಪುಟ 6

Leave a Reply